Koła zakładowe

Przy białostockim Oddziale SITK RP działa 12 Kół Zakładowych, w których zrzeszonych jest ponad 370 członków (stan na 1.07.2019 r.).

Wykaz Kół Zakładowych:

1. Międzyzakładowe Koło przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

Prezes Koła – Krzysztof Gleba-Zawadzki   kgleba-zawadzki@gddkia.gov.pl
Sekretarz Koła – Monika Gryko   mbrulinska@gddkia.gov.pl

2. DROGOWSKAZ s.c. Białystok

Prezes Koła – Marek Gwiazdowski   drogowskaz-sc@o2.pl
Sekretarz Koła – b/d

3. Klub Seniora

Prezes Koła – Eugeniusz Prokop   ciupastanislaw@gmail.com
Sekretarz Koła – Stanisław Ciupa   ciupastanislaw@gmail.com

4. Politechnika Białostocka

Prezes Koła – Marek Motylewicz   marek.motylewicz@gmail.com
Sekretarz Koła – Paweł Gierasimiuk   p.gierasimiuk@pb.edu.pl
Strona internetowa: www.sitk.pb.edu.pl

5. PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku

Prezes Koła – Piotr Jan Osa   piotr.osa@plk-sa.pl
Sekretarz Koła – Lech Charkiewicz   lech.charkiewicz@plk-sa.pl

6. PKP CARGO Mazowiecko – Podlaski Zakład Spółki w Białymstoku

Prezes Koła – Bogdan Arciszewski   b.arciszewski@pkp-cargo.eu
Sekretarz Koła – Elżbieta Karyś

7. Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Prezes Koła – Agnieszka Makarewicz   ak12312@o2.pl
Sekretarz Koła – Piotr Grzegrzółka

8. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Prezes Koła – Mirosław Hanczaruk   miroslaw.hanczaruk@pzdw.wrotapodlasia.pl
Sekretarz Koła – Beata Jeżerys   beata.jezerys@pzdw.wrotapodlasia.pl

9. Urząd Miejski w Białymstoku

Prezes Koła – Marzenna Dubowska   mdubowska@um.bialystok.pl
Sekretarz Koła – Grażyna Piechowska-Marciniak

10. WPS „KOLBET” Suwałki

Prezes Koła – Krzysztof Panek   panekkrzysztof@wp.pl
Sekretarz Koła – b/d

11. Koło przy Zarządzie Oddziału SITK RP w Białymstoku

Prezes Koła – Jerzy Piotr Mietliński   jmietlinski@wp.pl
Sekretarz Koła – Mirosław Michalkiewicz   miroslaw.michalkiewicz@plk-sa.pl

12. Koło przy Technikum Kolejowym przy ZSOiZ w Mońkach

Prezes Koła – Michał Reut-Stankiewicz   michalsu45@wp.pl
Sekretarz Koła – Łukasz Borowski

Zasady działania klubu (koła) Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

(przyjęte przez Zarząd Krajowy dnia 6 kwietnia 2004 r.)

1. Cel i zakres opracowania

1.1. Cel opracowania

1) Zasady działania klubu (koła) mają na celu ułatwienie pracy podstawowego ogniwa organizacyjnego SITK. Umożliwiają zarządowi klubu i zarządowi oddziału sprawniejszą pracę na rzecz członków SITK.

2) Działalność klubu (koła) opiera się na:

a) zaangażowaniu członków,

b) znajomości celów statutowych i środków działania,

c) własnych inicjatywach członków,

d) wykorzystywaniu w pracy dokumentów przekazywanych przez Zarząd Krajowy i zarządy oddziałów.

1.2. Zakres opracowania

1) Zasady działania klubu (koła), zwane dalej „zasadami”, zawierają informacje charakteru pomocniczego. Zasady… nie są obowiązujące. Ich wykorzystanie zależy od zarządu oddziału, klubu (koła), organizacji jego działalności i stopnia zainteresowania członków określonymi formami pracy.

2) Zasady wymieniają uprawnienia i obowiązki członka, zadania klubu (koła) oraz zasady i formę organizacyjną jego pracy, jak również powiązania (podane w sposób syntetyczny) działalności klubu (koła) z zarządem oddziału. Szczegółowe propozycje zadań mają pomóc oddziałowi i zarządowi klubu (koła) w ich pracy na rzecz członków.

3) Opracowanie opiera się o Statut SITK, przyjęty przez XXVIII Zwyczajny Zjazd Delegatów dn. 27 kwietnia 2002 r. w Ciechocinku i doświadczenia w pracy oddziałów i klubów (kół). Wykorzystano również niektóre zapisy VADEMECUM Pracy Koła, zatwierdzone przez Zarząd Główny SITK 17 grudnia 1985 r.

1.3.  Wyjaśnienie

Zgodnie ze Statutem podstawowym ogniwem organizacyjnym SITK jest klub, często zamiennie nazywany kołem. Klub jest pojęciem szerszym. Mogą w nim być zgrupowani członkowie nie tylko jednego zakładu (instytucji). 

2. Uprawnienia i obowiązki członka SITK

2.1. Członkowie dzielą się na zwyczajnych i wspierających

2.2. Uprawnienia i obowiązki członka zwyczajnego

1) Członkiem może być:

a) osoba mająca wykształcenie wyższe lub średnie, która działa lub działała na rzecz transportu,

b) student wyższej uczelni lub uczeń technikum, liceum lub szkoły policealnej o kierunku związanym z transportem.

2) Członek ma prawo do:

a) czynnego i biernego wyboru do władz SITK*

b) uczestniczenia w walnych zebraniach oddziału lub wyboru przedstawicieli na walne zebranie delegatów klubów,

c) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowo-technicznych, kursach, wycieczkach krajowych i zagranicznych oraz innych imprezach kulturalno-towarzyskich,

d) korzystania z:

  • tworzonych funduszy celowych,
  • pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
  • porad i pomocy, związanych z pracą zawodową lub naukową,
  • pomocy w zakresie ochrony zawodu i uprawnień inżynierów i techników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
  • lokali i urządzeń SITK oraz Federacji SNT NOT, zgodnie z obowiązującymi zasadami,

e)  uzyskania opinii o własnych pracach badawczych, wdrożeniowych, opracowaniach technicznych, projektach wynalazczych i racjonalizatorskich oraz pomocy w ochronie praw autorskich,

f) działania w sekcjach branżowych, komitetach naukowych i komisjach, zgodnie z posiadaną specjalizacją i zainteresowaniem,

g) pomocy w uzyskiwaniu certyfikatu inżyniera europejskiego i europejskiego inżyniera kolejowego,

h) ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy SITK lub specjalisty ośrodka rzeczoznawstwa i usług techniczno-ekonomicznych,

i) występowania z wnioskami i postulatami do władz SITK oraz wyrażania opinii i uwag w zakresie transportu,

j) otrzymywania odznaczeń i wyróżnień,

k) noszenia odznaki organizacyjnej SITK.

3) Członek obowiązany jest do:

a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz,

b) regularnego opłacania składek członkowskich,

c) w miarę możliwości czynnego udziału w działaniach SITK,

d) przestrzegania etyki zawodowej,

e) dbania o wspólne dobro.

4) Członka przyjmuje zarząd oddziału (prezydium) na podstawie pisemnej deklaracji, zaopiniowanej przez zarząd klubu, po wniesieniu wpisowego, którego wysokość na dany rok ustala Zarząd Krajowy.

5) Członek otrzymuje legitymację i odznakę organizacyjną SITK.

6) Członkostwo ustaje w razie:

a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie zarządowi (prezydium) oddziału,

b) skreślenia na wniosek zarządu klubu przez zarząd (prezydium) oddziału na skutek wyraźnego naruszenia postanowień Statutu SITK,

c) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.

7) Odnowienie członkostwa:

a) członek skreślony na skutek zalegania z opłatą składek może być ponownie przyjęty, z zachowaniem ciągłości stażu, po uregulowaniu zaległości finansowych,

b) członek wykluczony może być ponownie przyjęty do SITK na warunkach nowo wstępującego, nie wcześniej niż po upływie 2 lat od daty wykluczenia.

2.3. Uprawnienia i obowiązki członka wspierającego

1) Członkiem może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana statutową działalnością SITK, która pisemnie zadeklarowała poparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz SITK.

2) Z członkiem może podpisać odpowiednie porozumienie:

a) prezes oddziału,

b) prezes klubu. Porozumienie obowiązuje po zaakceptowaniu przez zarząd oddziału.

3) Zakres i tematykę porozumienia ustalają odpowiednio członek i prezes oddziału lub klubu.

4) Przedmiotem pomocy ze strony SITK na rzecz członka może być:

a) prowadzenie szkolenia pracowników,

b) opiniowanie programów rozwoju,

c) reprezentowanie w sporach z urzędami terenowymi,

d) wykonywanie, w pierwszej kolejności, opracowań na zlecenie, przez ośrodek techniczno-ekonomiczny oddziału.

5) Członek (osoba prawna) działa w SITK za pośrednictwem swego przedstawiciela, którym powinien być członek zwyczajny SITK.

6) Członkostwo ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do zarządu oddziału (klubu),

b) wygaśnięcia porozumienia.

3. Zasady organizacji i pracy klubu

3.1. Zakres działania

1) Podstawowym celem działania klubu, grupującego członków zwyczajnych, jest realizacja celów i zadań statutowych SITK.

2) Klub stanowi forum wymiany doświadczeń kadry inżynieryjno-technicznej.

3) Klub wykonuje zadania określone przez zarząd oddziału, w szczególności:

a) zrzesza i zawodowo integruje członków w obszarze swojego działania,

b) rozwija i wzmacnia wśród członków więzi koleżeńskie i stowarzyszeniowe,

c) zapewnia opiekę i ochronę interesów członków klubu, szczególnie emerytów i rencistów,

d) inicjuje i współorganizuje działania, zmierzające do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kultury organizacyjno-technicznej oraz etyki zawodowej członków,

e) gromadzi informacje o wybitnych działaczach zawodowych i społecznych – swoich członkach do wykorzystania w Słowniku Biograficznym Techników Polskich,

f) organizuje imprezy naukowo-techniczne, w tym:

  • konferencje i sympozja,
  • narady, seminaria i odczyty,
  • wycieczki szkoleniowo-turystyczne,
  • konkursy, wystawy itp.

zgodnie z obowiązującymi w SITK regulaminami i zasadami finansowymi.

4) Obsługa finansowa imprez odbywa się poprzez biuro oddziału i w oparciu o zatwierdzony preliminarz kosztów.

5) Członkowie zgrupowani w klubie winni dążyć do podnoszenia jego roli i znaczenia.

3.2.  Rodzaje klubów

1) Kluby są powoływane i likwidowane uchwałą zarządu oddziału.

2) Do utworzenia klubu wymaganych jest co najmniej 5 członków.

3) Kluby mogą działać jako:

a) Zakładowe, skupiające członków zatrudnionych w jednym zakładzie pracy,

b) Międzyzakładowe, skupiające członków z kilku zakładów pracy,

c) Terenowe, zrzeszające członków zamieszkałych na określonym terenie,

d) Uczelniane,

e) Szkolne,

f) Seniorów.

4) Zasady tworzenia klubów

a) kluby zakładowe powstają z inicjatywy członków zatrudnionych w danym zakładzie (instytucji) lub z inicjatywy zarządu oddziału. Skupiają wszystkich członków zatrudnionych w jednym zakładzie (instytucji) oraz byłych pracowników (emerytów i rencistów) wyrażających takie życzenie,

b) kluby międzyzakładowe powstają z inicjatywy członków lub zarządu oddziału. Skupiają członków z kilku zakładów pracy oraz byłych pracowników tych zakładów, w których nie ma klubów zakładowych,

c)  kluby terenowe powstają z inicjatywy członków lub zarządu oddziału. Skupiają członków zamieszkałych na określonym terenie,

d) kluby uczelniane powoływane są z inicjatywy członków lub zarządu oddziału w wyższych uczelniach technicznych, które prowadzą specjalności transportowe lub związane z transportem,

e) kluby szkolne powoływane są z inicjatywy zarządu oddziału w liceach o profilu transportowym,

f) klub seniorów organizowany jest z inicjatywy zarządu oddziału. W oddziale winien działać jeden klub seniorów grupujący członków, którzy odeszli już na rentę lub emeryturę. Klub taki grupuje tylko tych członków, którzy wyrazili chęć dalszej pracy w klubie seniorów.

5) Formy pracy w klubie:

a) w zakładach zatrudniających członków SITK o różnych specjalnościach mogą być organizowane grupy zawodowe, skupiające członków klubu według wykonywanej specjalności lub zainteresowań,

b) grupy działają w ramach klubu z zachowaniem następujących zasad:

 •  podział na grupy następuje zgodnie z potrzebami klubu i strukturą zakładu,
 •  powołanie i likwidacja grupy następuje uchwałą zebrania członków klubu,
 •  liczba członków w grupie nie może być mniejsza niż trzy osoby.  

3.3. Organy klubu

1) Władzami klubu są:

a) zebranie członków,

b) zarząd.

2) Zebranie członków stanowi najwyższą władzę klubu.

3) Zarząd kieruje pracami klubu.

4. Zarząd klubu

4.1. Zadania Zarządu

1) Podstawowym zadaniem zarządu jest zapewnienie realizacji planu pracy.

2) Skład osobowy i zakres zadań członków zarządu określa prezes klubu.

4.2. Zasady pracy Zarządu

1) Zarząd prowadzi bieżącą działalność klubu,  możliwie w oparciu o roczne plany pracy.

2) Klub reprezentują i podpisują korespondencję w zasadzie prezes i sekretarz.

3) Za działalność statutową i finansową klubu odpowiedzialność ponoszą prezes i sekretarz.

4) Zarząd sporządza na koniec roku sprawozdanie finansowe ze swojej działalności i przedkłada je na zebraniu członków.

5) zarząd klubu składa sprawozdanie zarządowi oddziału.

6) zarząd klubu uzgadnia z zarządem oddziału ewidencję członków oraz składek członkowskich na koniec każdego roku.

7) Zebrania zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał i są protokołowane.

4.3. Szczegółowe zadania zarządu

1) Do zadań organizacyjnych zarządu w szczególności należy:

a) realizowanie statutowych celów SITK na swoim terenie,

b) reprezentowanie swych członków,

c) kierowanie pracą klubu,

d) występowanie do zarządu oddziału z wnioskami o wyróżnienia i odznaczenia członków, a w razie potrzeby ocena postaw członków klubu,

e) reprezentowanie klubu oraz interesów jego członków,

f) realizowanie uchwał zebrań ogólnych członków klubu,

g) utrzymanie stałej współpracy z zarządem oddziału, w szczególności realizacja uchwał i wytycznych zarządu oddziału oraz zgłaszania oddziałowi dezyderatów i potrzeb klubu,

h) stała, bieżąca kontrola wykonywanych uchwał,

i) zarządzanie majątkiem SITK, oddanym w administrację klubu,

j) wyszukiwanie kandydatów na członków zwyczajnych,

k) zgłaszanie zarządowi oddziału wniosków o skreślenie lub wykluczenie członków zwyczajnych, w przypadkach przewidzianych statutem SITK,

l) zbieranie składek członkowskich i innych świadczeń finansowych oraz odprowadzenie ich do zarządu oddziału,

m) prowadzenie dokumentacji klubu.

2) Do zadań merytorycznych zarządu należy w szczególności:

a) pomoc w przygotowywaniu dokumentów i przebiegu postępowania na stopień specjalizacji zawodowej inżynierów i techników,

b) ochrona interesów członków SITK,

c) wnioskowanie o przyznanie wyróżniającym się działaczom klubu nagród rzeczowych, dyplomów, itp.,

d) propagowanie działalności SITK,

e) kolportowanie wśród członków prasy technicznej,

f) popularyzowanie wśród członków „informacji” zarządu oddziału i Zarządu Krajowego SITK oraz władz FSNT–NOT.

5. Zebrania członków klubu

5.1.  Zebrania mogą być:

a) sprawozdawczo-wyborcze,

b) sprawozdawcze,

c) nadzwyczajne,

d) robocze.

5.2.  Sposób podejmowania uchwał

1) Uchwały zapadają większością głosów (w razie równości decyduje głos przewodniczącego zebrania).

2) Uchwały obowiązują wszystkich członków.

5.3.  Kompetencje zebrań członków klubu

1) Do kompetencji zebrania sprawozdawczo-wyborczego, odbywanego co 4 lata, należy:

a) wybór zarządu klubu w ilości od 3 do 7 członków, przy czym osobno wybierany jest prezes zarządu klubu (w klubach liczących do 7 członków, skład zarządu może być ograniczony do 2 osób, pełniących funkcje: prezesa i sekretarza),

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu z działalności klubu oraz ocena działalności poszczególnych grup klubu,

c) uchwalanie ramowego planu pracy klubu na okres kadencji,

d) uchwalanie rocznego planu pracy klubu,

e) uchwalanie rocznego planu finansowego klubu,

f) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi,

g) wybór delegatów na walne zebranie delegatów klubów oddziału, w ilości ustalonej każdorazowo przez zarząd oddziału.

2) Do kompetencji zebrań sprawozdawczych klubu, zwoływanych raz w roku należy co najmniej uchwalenie:

a) rocznego planu pracy klubu,

b) projektu rocznego planu finansowego klubu.

3) Do kompetencji nadzwyczajnego zebrania członków klubu należą sprawy wniesione do rozpatrzenia w trybie nagłym przez zarząd oddziału lub grupę członków klubu.

4) Do kompetencji zebrań roboczych członków klubu, zwoływanych w miarę potrzeb, należy:

a) omawianie realizacji planu pracy,

b) rozpatrywanie spraw bieżących,

c) podejmowanie doraźnych uchwał związanych z pracą klubu.

5) W okresie między zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi członków, władzę w klubie sprawuje zarząd.

5.4.  Przeprowadzenie zebrań członków klubu

1) W zebraniu mają prawo brać udział członkowie klubu z głosem decydującym, zaproszeni goście z głosem doradczym.

2) Zebrania zwoływane są:

a) z własnej inicjatywy,

b) nadzwyczajne na żądanie zarządu oddziału lub na wniosek 1/3 liczby członków klubu.

3) O terminie, miejscu i porządku dziennym zwyczajnego zebrania, zarząd powiadamia członków 7 dni przed zebraniem.

4) Zwoływanie zebrania nadzwyczajnego:

a) termin zawiadomienia powinien umożliwić członkom zapoznanie z tematyką i odpowiednie przygotowanie się,

b) o terminie, miejscu i porządku dziennym powinien zostać powiadomiony zarząd oddziału.

5) Zebranie sprawozdawczo-wyborcze powinno przebiegać zgodnie z obowiązującymi zasadami zawartymi w załączniku.

6) Uchwały zebrania nie mogą być sprzeczne ze Statutem SITK i obowiązującymi wytycznymi, wydanymi na jego podstawie przez Zarząd Krajowy i zarząd oddziału.W innym przypadku zarząd oddziału może zawiesić uchwały władz klubu.

7) Każde zebranie jest protokołowane.

6. Zakres i zasady powiązania zarządu klubu z zarządem oddziału

6.1. Zasady działania zarządu oddziału

1) Oddział jest terenową, samodzielną jednostką organizacyjną SITK, grupującą członków w klubach lub innych formach organizacyjnych.

2) Najwyższą władzą oddziału jest walne zebranie członków lub walne zebranie delegatów klubów, wyłonionych na zebraniach klubów na zasadach każdorazowo ustalonych przez zarząd oddziału.

3) Zwyczajne walne zebranie odbywa się co 4 lata. Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane z inicjatywy zarządu oddziału, na wniosek komisji rewizyjnej lub co najmniej połowy członków oddziału.

4) Zarząd oddziału może wybrać spośród swoich członków prezydium, któremu określa zakres zadań i obowiązków.

6.2. Zakres obowiązków i kompetencji oddziału, wynikających ze Statutu, a dotyczących klubów i członków

1) Powoływanie i odwoływanie klubów, sekcji, komisji i zespołów roboczych.

2) Udzielanie pomocy członkom.

3) Przyjmowanie nowych członków oraz skreślanie i wykluczanie.

4) W szczególnych przypadkach zwalnianie z częściowego lub całkowitego opłacania składek przez członka zwyczajnego.

6.3. Zadania zarządu oddziału w stosunku do klubów i członków zwyczajnych

1) Organizowanie imprez dla członków:

a) seminariów, konferencji, odczytów,

b) wyjazdów technicznych na budowy i obiekty, w których zastosowano nowoczesne urządzenia i technologie,

c) wyjazdów o charakterze techniczno-turystycznym integrujących środowisko.

2) Co najmniej raz w roku organizowanie zebrań z prezesami i sekretarzami klubów dla omówienia i ustalenia m. innymi:

a) realizacji planu pracy oddziału,

b) wysokości składki indywidualnej i wpisowego, nie niższych niż przyjęte przez Zarząd Krajowy,

c) sposobu podziału i wydatkowania środków ze składek na działalność klubów (członków) i ogólną oddziału, z tzw. Wspólnego Funduszu Oddziału,

d) dokumentowania właściwego wydatkowania przez kluby środków finansowych,

e) ustalenia terminów i sposobu opracowania sprawozdań i planów pracy wymagających dofinansowania przez oddział.

3) Zadaniami zarządu oddziału na rzecz członków jest:

a) w oparciu o okresową analizę zaangażowania w pracy społecznej, przyznawanie członkom srebrnej odznaki SITK i tytułu seniora oraz występowania do Zarządu Krajowego z wnioskiem o przyznanie medalu imienia Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich, odznak honorowych indywidualnych oraz zbiorowych złotej i złotej z diamentem, tytułu zasłużonego seniora, jak również innych okolicznościowych wyróżnień i medali,

b) organizacja pomocy i szkoleń dla członków ubiegających się o członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa,

c) organizowanie spotkań okolicznościowych,

d) wręczanie listów gratulacyjnych z okazji „okrągłych” rocznic stażu członkowskiego,

e) udzielanie zapomóg losowych i pośmiertnych,

f) odwiedzanie grobów ludzi zasłużonych dla SITK.                                                                                                                                    

6.4.  Uprawnienia i obowiązki zarządu klubu w stosunku do oddziału

1) Okresowe zgłaszanie zmian w ewidencji członków.

2) Informowanie o planowanych odczytach i innych imprezach oraz niezbędnych środkach finansowych oraz składanie odpowiednich sprawozdań.

3) Składanie wniosków o wyróżnienia stowarzyszeniowe i inne.

4) Wnioskowanie o zapomogi losowe dla członków zwyczajnych i ich rodzin.

5) Terminowe składanie sprawozdań rocznych.

6) Systematyczne wpłacanie składek.

7) Składanie:

a) postulatów pod adresem oddziału,

b) planów działania na rok,

c) wniosków o dofinansowanie działalności statutowej.

6.5.  Formy pomocy członkom klubu seniora (w miarę możliwości i potrzeb)

1)  Utrzymywanie kontaktu telefonicznego i udzielanie pomocy w razie ich choroby.

2)  Organizowanie wycieczek dla członków i ich rodzin.

3)  Wręczanie listów gratulacyjnych z okazji okrągłych rocznic urodzin.

4)  Organizowanie uroczystych spotkań.  

6.6.  Zasady współpracy zarządu oddziału z członkami wspierającymi

1)  Organizowanie spotkań prezesów (dyrektorów, kierowników) z zarządem oddziału:

a) z okazji uroczystości okolicznościowych (np. Nowy Rok, jubileusze oddziału i zasłużonych członków zwyczajnych),

b) szkoleniowo-turystycznych i kulturalnych.

2)  Organizowanie szkoleń dla pracowników, wg potrzeb.

3)  Wykonywanie zleceń na zasadzie pierwszeństwa przez oddziałowy ośrodek techniczno-ekonomiczny.

4)  Podejmowanie innych niezbędnych działań, zgłoszonych przez członka.

7. Finanse klubu

7.1.  Źródła finansowania działalności klubu

1) Wszystkie środki finansowe klubu gromadzone są na kontach oddziału.

2) Środki mogą składać się z:

a) części składek wpłacanych przez członków klubu i członka wspierającego,

b) dodatkowych dobrowolnych wpłat członków klubu w oparciu o własną uchwałę,

c) dotacji przyznawanych przez zarząd oddziału, uwzględniających wpływ członków klubu na wyniki działalności statutowej i gospodarczej oddziału,

d) części zysków, ze zorganizowanych wspólnie z zarządem oddziału, imprez naukowo-technicznych.

7.2.  Zasady dysponowania środkami finansowymi

1)  Klub dysponuje:

a)  częścią składek członkowskich,

b)  dofinansowaniem oddziału, zgłoszonym przez kluby na początku roku. 

2)  Środki będące do dyspozycji klubu są przeznaczone wyłącznie na działalność statutową.

3)  Wydatkowanie środków finansowych na działalność klubu następuje w oparciu o obowiązujące w SITK zasady i wytyczne zarządu oddziału, wyłącznie na podstawie dokumentów księgowych (rachunki, faktury), wystawionych na zarząd oddziału.

Załącznik do Zasad działania klubu

Przykładowe propozycje organizowania zebrania sprawozdawczo-wyborczego klubu

1) Niniejsze propozycje są zgodne ze Statutem SITK.

2) W zebraniu uczestniczą:

a) z głosem decydującym członkowie klubu,

b) bez prawa głosu stanowiącego – zaproszeni goście.

3)     a) po otwarciu zebrania przez ustępującego prezesa, wybiera się prezydium zebrania w składzie przewodniczący i sekretarz,

b) przewodniczący zebrania prowadzi obrady oraz interpretuje w razie potrzeby niniejsze zasady; w sprawach nie objętych tymi zasadami kieruje się ogólnie przyjętymi zwyczajami,

c) sekretarz czuwa nad prawidłowością sporządzania dokumentacji związanej z przebiegiem i wynikami zebrania oraz sporządza protokół zebrania.

4)     Przewodniczący zebrania przeprowadza wybory spośród członków klubu:

a) komisji mandatowej, w składzie 3-osobowym, która stwierdza prawomocność obrad, zgodnie z pkt 6 niniejszych zasad,

b) komisji wnioskowej, w składzie 3-osobowym, której zadaniem jest opracowanie i przedstawienie projektu uchwały zebrania w oparciu o zgłoszone wnioski,

c) komisji wyborczej w składzie 3-osobowym, której zadaniem jest zbieranie propozycji i prezentacja kandydatów do zarządu klubu,

d) komisji skrutacyjnej w składzie 3-osobowym, której zadaniem jest przeprowadzenie głosowania; członkami tej komisji nie mogą być kandydaci do zarządu klubu,

e) komisje ze swego grona wybierają przewodniczących, którzy kierują ich pracami i referują wyniki uczestnikom zebrania,

f) w małych kołach rolę komisji mandatowej spełnia przewodniczący zebrania; może nie być powoływana komisja wyborcza.

5)     Porządek dzienny zebrania obejmuje:

a) otwarcie,

b) wybór prezydium,

c) zatwierdzenie porządku dziennego,

d) ew. wręczenie odznaczeń, wyróżnień, legitymacji członkom,

e) przyjęcie zasad przebiegu zebrania,

f) wybór komisji:

 • mandatowej,
 • wnioskowej,
 • wyborczej,

g) sprawozdanie zarządu klubu za okres upływającej kadencji i omówienie kierunków działania na następną kadencję,

h) ewentualnie referat problemowy,

i) przyjęcie informacji komisji mandatowej lub stwierdzenie przewodniczącego o ważności zebrania,

j) dyskusja,

k) zatwierdzenie sprawozdań z działalności klubu i udzielenie absolutorium zarządowi klubu,

l) zgłoszenie kandydatów na prezesa klubu i kandydatów na członka zarządu,

m) wybór komisji skrutacyjnej,

n) cd. dyskusji,

o) wybór prezesa i członków zarządu klubu (w liczbie od 2 do 7 osób),

p) ew. wybór delegatów na walne zebranie delegatów klubów oddziału (wg klucza ustalonego przez zarząd oddziału),

r) cd. dyskusji,

s) ogłoszenie wyników wyborów,

t) sprawozdanie komisji wnioskowej,

u) uchwalenie kierunków działania i rocznego planu pracy i rocznego planu finansowego klubu.

6)     Zebranie jest prawomocne przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 50% członków klubu; w drugim terminie niezależnie do ilości członków.

7)     Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym; głosowanie w pozostałych sprawach odbywa się jawnie, chyba, że członkowie zwykłą większością głosów uchwalą głosowanie tajne.

8)     Przy przeprowadzaniu wyborów należy przyjmować następujące zasady:

a) kandydatów zgłaszają członkowie klubu do komisji wyborczej lub bezpośrednio przewodniczącemu zebrania. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności kandydata do zarządu klubu, należy przedstawić jego pisemną zgodę na pracę w zarządzie,

b) liczba kandydatów jest nieograniczona; zamknięcie listy kandydatów następuje w głosowaniu jawnym,

c) kandydaci muszą uzyskać dla ważności wyboru co najmniej 50% ważnych głosów biorących udział w głosowaniu; w razie nie uzyskania kwalifikowanej liczby głosów, przeprowadza się na nie obsadzone miejsca dodatkowe głosowania, z możliwością zgłoszenia następnych kandydatów,

d) głos uznaje się za ważny o ile skreśleniu uległa co najmniej taka liczba kandydatów, o jaką przekracza liczbę osób wybieranych.

9)     Nowo wybrany prezes klubu na zwołanym w ciągu jednego tygodnia posiedzeniu zarządu przeprowadza wybory na funkcje przewidziane w zarządzie klubu.

* Uczeń w wieku do 18 lat może należeć do SITK, korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że zarząd klubu w większości muszą stanowić osoby powyżej 18 lat.  Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do SITK bez prawa udziału w głosowaniach na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz SITK. Jeżeli klub zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do zarządu klubu.