Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP zostało powołane w 1946 roku i nawiązywało do tradycji międzywojennych organizacji technicznych: Związku Polskich Inżynierów Kolejowych, Zrzeszenia Pracowników Administracji Technicznej PKP, Zrzeszenia Techników Kolejowych RP, Związku Inżynierów Drogowych RP, Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych, Ligi Drogowej.

Celem funkcjonowania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP było:

  • rozwijanie techniki w dziedzinie inżynierii lądowej, komunikacji i transportu;
  • reprezentowanie  kadr  inżynieryjno-technicznych  wobec  władz  państwowych;
  • podwyższanie kwalifikacji zawodowych tych kadr;
  • ochrona zawodu;
  • organizowanie samopomocy koleżeńskiej.

Obecnie – zgodnie ze statutowym zapisem – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej powszechnie używające skrótu SITK, jest organizacją naukowo-techniczną o celach niekomercyjnych, działającą na rzecz transportu, przede wszystkim dla dobra swoich członków.