Oferta

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Białymstoku świadczy usługi w zakresie:

 • Opracowania projektowo-kosztorysowe dróg, ulic i mostów, organizacji ruchu drogowego
 • Oceny techniczne i wyceny pojazdów samochodowych, szynowych i sprzętu drogowo-kolejowego
 • Nadzory inwestorskie robót drogowych i mostowych
 • Organizuje seminaria, szkolenia i konferencje

Działalność Statutowa Oddziału

2007

Odbyło się 4 posiedzenia Zarządu

Przyjęto Regulamin odznaczeń na Srebrną Odznakę, Odznakę Senior SITK RP oraz Regulamin komisji Wyróżnień.

Powołano Komisję ds. Wyróżnień.

Zorganizowano 3 dniowe seminarium – Białowieża, 16-18 Stycznia 2007 r.

Zorganizowano seminarium drogowe z firmą DROTEST Gdańsk – 21.II.2007 r. Ilość uczestników: 71 os. Prowadzenie: prof. Józef Judycki

Opracowywane dokumentacje techniczne: 

 • Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Ukośnej w Białymstoku dla UM Białystok 
 • Projekty stałej organizacji ruchu drogowego na drogi wojewódzkie Nr 673, 674, 676 dla PZDW Białystok 
 • Dokumentacja techniczna na budowę chodników i ciągu pieszo jezdnego w m. Mallinniki oraz m. Dziadkowice dla GDDKiA o/Białystok 

Zorganizowano 3 wycieczki techniczne:

 • Zwiedzanie obiektu mostowego w Puławach (koło PZDW) – 14 grudzień 2006 r. Ilość uczestników: 15 os.
 • Targi drogowe Kielce 2007 r. – 2 dni (koło PZDW) 18-19 maja 2007 r. Ilość uczestników: 46 os.
 • Targi Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu, zwiedzanie fabryki autobusów Solaris Bus & Coach S.A. w Bolechwie (koło PKS) – 18-19 maja 2007 r. Ilość uczestników: 46 os.

Udział i wsparcie w „Dni Techniki Kolejowej” organizowane przez PKP o/Białystok – 15-17.06.2007

Przeprowadzono remont siedziby oddziału wraz z zakupem nowego wyposażenia

2006

 • opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 odc. Jedwabne–Przytuły
 • opracowano dokumentację projektową na przebudowę 15 przepustów w ciągu drogi krajowej Nr 8 odc. Katrynka–Przewalanka
 • opracowano 2 uproszczone dokumentacje na remont ul. Gajowej oraz ul. Rondo ks. Sopoćki w Białymstoku
 • opracowano 5 projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla wybranych kwartałów i ciągach ulic miasta Białegostoku
 • pełniono nadzór inwestorski nad przebudową drogi krajowej Nr 19 odc. Proniewicze–Bielsk Podlaski
 • pełniono usługi doradztwa technicznego do zadań Wydziału Dokumentacji dla GDDKiA o/Białystok
 • opracowano 35 ocen technicznych pojazdów samochodowych i kolejowych
 • opracowano 2 ekspertyzy techniczne urządzeń mechanicznych
 • opracowano 2 ekspertyzy techniczne drogowe
 • zorganizowano 1 seminarium techniczne drogowe
 • zorganizowano 1 seminarium prawno-naukowe 

2005

Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych na wykonanie chodników przy drogach krajowych nr 19 w Rybołach oraz nr 65 w Mońkach,

Wykonanie projektów na przepusty oraz na zmiany konstrukcyjne nawierzchni w ramach realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn–Krypno,

Wykonanie 59 ocen technicznych pojazdów mechanicznych,

Wykonanie 2 opinii techniczne w zakresie dróg oraz 2 opinii w zakresie bocznic kolejowych.

2004

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego odcinka drogi wojewódzkiej nr 671 stanowiącego przejście przez tory kolejowe linii Białystok–Ełk wraz z dojazdami do przejazdu i przejazdem wyposażonym w samoczynną sygnalizację przejazdową,

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy wszystkich urządzeń pod i nadziemnych w ulicy Baczyńskiego w Kleosinie,

Opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas zamknięcia przejazdów kolejowych na linii Zielonka–Kuźnica Białostocka w km 126,360 i w km 221,722 oraz 2. przejazdów w obrębie stacji kolejowej w Siemianówce

Wykonanie 15 ocen technicznych pojazdów mechanicznych.

2003

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej odcinka drogi wojewódzkiej nr 678 stanowiącego przejście przez miejscowość Kleosin,

Opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego na czas zamknięcia 3. przejazdów kolejowych na linii Zielonka–Kuźnica Białostocka w km, km 124,568, 129,028 i 169,010,

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi przebudowami obiektów mostowych na drogach krajowych nr 8 w Jurowcach, nr 63 w Czyżewie nr 66 w Woli Zambrowskiej oraz budową kładki dla pieszych na drodze krajowej Nr 8 w Zawadach,

Wykonanie 38 ocen technicznych jednostek transportowo-sprzętowych.

2002

opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej -jak dla kontraktów współfinansowanych z programu PHARE na przebudowę drogi krajowej nr 65 na odcinku Białystok–Bobrowniki na długości 6,4 km, (kontynuowany w latach 2003–2004),

opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn–Krypno na długości 5,7 km,

opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy 2. linii kablowych SN na terenie stacji kolejowej Ełk,

wykonanie 30 ocen technicznych jednostek transportowo-sprzętowych.

Działalność szkoleniowa

Oddział prowadził działalność szkoleniową. Na 17 kursach, w tym 16 dla diagnostów samochodowych przeszkolono łącznie przeszkolono 163 osób.

Zorganizowano 3 seminaria szkoleniowe, w których udział wzięło 73 osób:

 • „Nowoczesne metody naprawy i ochrony żelbetowych konstrukcji mostowych – iniekcje ciśnieniowe w technologii MC Bauche-mie” z udziałem 37 uczestników (wspólnie z MC Bauchemie sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej);
 • „Zastosowanie keramzytu w drogownictwie, kolejnictwie i obiektach inżynieryjnych” – z udziałem 36 uczestników (wspólnie z firmą MAXIT Sp. z o.o. w Gniewie);
 • „Sposoby numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom”.

Działalność konferencyjna

Zorganizowano 1 konferencję międzynarodową na temat podkładów betonowych, w której uczestniczyło 50 osób
Ponadto w różny sposób współuczestniczono w konferencjach innych organizacji, konsultując program, prowadząc czy przygotowując i wygłaszając referaty.

Działalność z młodzieżą

Do roku 2005 w Oddziale było koło młodzieżowe, do którego należeli uczniowie Technikum Geodezyjno-Budowlanego w liczbie 24 osób w tym 21 uczniów. Mimo wspierania działalności Koła przez sponsorowanie wycieczek techniczno-turystycznych z chwilą zmian kadrowych w szkole oraz rocznika młodzieży szkolnej nastąpił brak zainteresowania z jej strony i koło na koniec kadencji zostało rozwiązane.

Działalność z Seniorami

Seniorzy w liczbie 20 osób stanowili na koniec 2005 r. 8,47% wszystkich członków Oddziału natomiast na początku kadencji 5,88%. Jest to grupa osób najbardziej emocjonalnie związana ze Stowarzyszeniem i odczuwająca chęć wspólnych spotkań jak i działania.

Corocznie organizowane są wycieczki adresowane typowo do Seniorów, w których biorą również udział członkowie spoza koła. Tradycją są spotkania świąteczno-noworoczne Koła Seniorów, w którym udział bierze Prezes i Sekretarz Oddziału oraz Honorowy Prezes Oddziału. Podczas spotkania jest krótka prelekcja w jakimś określonym temacie interesująca seniorów.

Należy podkreślić, że seniorzy bardzo aktywnie udzielają się w działalności gospodarczej Oddziału poprzez Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych co pozwala im na przedłużenie aktywności zawodowej jak również poprawienie sytuacji materialnej.