Historia oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP zostało powołane w 1946 roku i nawiązywało do tradycji międzywojennych organizacji technicznych: Związku Polskich Inżynierów Kolejowych, Zrzeszenia Pracowników Administracji Technicznej PKP, Zrzeszenia Techników Kolejowych RP, Związku Inżynierów Drogowych RP, Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych, Ligi Drogowej.

Celem funkcjonowania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP było:

rozwijanie techniki w dziedzinie inżynierii lądowej, komunikacji i transportu;
reprezentowanie  kadr  inżynieryjno-technicznych  wobec  władz  państwowych;
podwyższanie kwalifikacji zawodowych tych kadr;
ochrona zawodu;
organizowanie samopomocy koleżeńskiej.

Obecnie – zgodnie ze statutowym zapisem – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej powszechnie używające skrótu SITK, jest organizacją naukowo-techniczną o celach niekomercyjnych, działającą na rzecz transportu, przede wszystkim dla dobra swoich członków.

Z kroniki oddziału…

archiwum

W 50 lecie działalności FSNT NOT w Białymstoku, jakie obchodzimy w 1999 r. wpisuje się również 50 lat istnienia Oddziału SITK w Białymstoku. Zniszczenia infrastruktury kolejowej, drogowej i mostowej podczas II wojny światowej – w okresie po 1945 r. wymagały szczególnej mobilizacji ocalałych z wojny kadr technicznych dla możliwie najszybszej odbudowy urządzeń komunikacyjnych i doprowadzenia ich do w miarę normalnego funkcjonowania.

Podstawowym zadaniem statutowym tworzących się ogniw organizacyjnych SITK było dążenie do podnoszenia kwalifikacji kadr technicznych poprzez organizację kursów, szkoleń, seminariów, sympozjów, konferencji naukowo-technicznych oraz rozwijanie ruchu racjonalizatorskiego.

Pierwsze próby zorganizowania się kadry technicznej w kolejnictwie, drogownictwie oraz transporcie samochodowym miały miejsce już w 1947 r., kiedy to powstały pierwsze Koła Zakładowe SITK przy Oddziale Drogowym PKP, Oddziale Mechanicznym PKP (późniejszym Oddziale Trakcji), Oddziale Zabezpieczenia Ruchu Pociągów PKP, Wydziale Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego (Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych powstał dopiero w 1952 r.) oraz przy Powiatowych Zarządach Drogowych w Białymstoku i Bielsku Podlaskim.

W lutym 1948 r. Zarząd Główny SITK powołał 9-osobowy Komitet Organizacyjny, który miał na celu utworzenie Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Białymstoku.

Obowiązki Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Oddziału powierzono inż. Antoniemu Dąbrowskiemu – kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

W wyniku działania Komitetu Organizacyjnego Oddział SITK w Białymstoku został wpisany do rejestru stowarzyszeń i związków w Wydziale Administracyjnym Zarządu Miejskiego w Białymstoku pod nr 15 (pismo L.dz. II-S.P.48 Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 1948 r.)

W dniu 27 listopada 1948 r. odbyło się w Białymstoku I Walne Zebranie Członków SITK, na którym wybrano Zarząd Oddziału w składzie:

 • kol. Wacław Wysocki – przewodniczący
 • kol. Antoni Dąbrowski – zastępca
 • kol. Czesław Zwierzchowski – zastępca
 • kol. Witold Fiedorowicz – sekretarz
 • kol. Edward Wojtulewicz – z-ca sekretarza
 • kol. Bronisław Stankiewicz – skarbnik
 • kol. Włodzimierz Iwanow – z-ca skarbnika
 • kol. Michał Dziedowiec – członek
 • kol. Jan Zasztoft – członek
 • kol. Włodzimierz Zyłkiewicz – członek

Od początku w Oddziale działały 2 sekcje branżowe: kolejowa i drogowa. Od 1975 r. w skład Oddziału wchodziły 4 sekcje:

 • Kolejowa – przewodniczący – kol. Henryk Bakun
 • Dróg Publicznych – przewodniczący – kol. Alfred Sęczek
 • Samochodowa – przewodniczący – kol. Czesław Sawko
 • Komunikacji Miejskiej – przewodniczący – kol. Czesław Podkowicz

Podstawową formą działalności sekcji było organizowanie i merytoryczne przygotowanie odczytów i konferencji.
Nie sposób jest wymienić wszystkich odbytych imprez technicznych stąd podajemy przykładowo niektóre tematy:

 • „Białostockie Dni Drogowe” (1966 r.),
 • „Osiągnięcia w dziedzinie komunikacji w województwie białostockim w łatach 1944-69” (1970 r.),
 • „Planowana sieć autostrad i magistrali w Polsce oraz natężenie ruchu drogowego i jego ujemne skutki w województwie białostockim” (1973 r.),
 • „Przyszłościowe rozwiązania komunikacyjne aglomeracji i miasta Białegostoku” (1974 r.).

Ponadto zorganizowano dwie konferencje międzynarodowe poświęcone problemom strunobetonowych podkładów kolejowych: w WPS „KOLBET” w 1987 r. i w Suwałkach w 1997 r. oraz seminaria dotyczące:

 • bezpieczeństwa ruchu i ochronie środowiska w planowaniu i budowie dróg i ulic Białegostoku,
 • lotnisku jako istotnemu elementowi zagospodarowania przestrzennego,
 • rozwojowi sieci drogowej w okręgu białostockim.

Ostatnie lata w działalności Oddziału to także ożywienie w organizowaniu zagranicznych wycieczek techniczno-turystycznych dla swoich członków (z pokrywaniem około połowy kosztów ze środków O.SITK), do udziału w których Oddział zaprasza również przedstawicieli innych Stowarzyszeń skupionych w RW FSNT NOT w Białymstoku.

Wycieczki takie zorganizowane zostały do Austrii, Wilna, Petersburga, Danii, Pragi i Monachium.

Zintensyfikowanie działalności statutowej Oddziału SITK po 1985 r. było możliwe dzięki staraniom ówczesnego Zarządu Oddziału, a w tym głównie Prezesa Oddziału kol. mgr inż. Zbigniewa Łopianeckiego o powołanie przy Oddziale Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych – jako jednostki działalności gospodarczej, z założeniem przeznaczenia zysków z tej działalności na działalność statutową.

W wyniku w/w starań Ośrodek powołany został od 15.07.1985 r. najpierw jako jednostka Zespołu Rzeczoznawców przy ZG SITK, a od roku 1992, po uzyskaniu osobowości prawnej przez Oddział i pełnym usamodzielnieniu się Oddziału, przy Oddziale SITK.

Działalność Ośrodka związana jest z wykonywaniem usług w zakresie: projektowania oraz sporządzania ekspertyz technicznych w branżach: drogowej, mostowej i kolejowej; prowadzenia nadzorów technicznych (inwestorskich i autorskich); wykonywania ocen (orzeczeń) o stanie technicznym pojazdów samochodowych; organizowania odpłatnych szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników a w szczególności kursów na diagnostów samochodowych.
Działalność Oddziału SITK w B-stoku w całym ubiegłym 50-leciu opierała na aktywności jej członków i władz. To dzięki ich pracy, poświęceniu i wysiłkom możemy święcić JUBILEUSZ 50-lecia działalności w ramach Rady Wojewódzkiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku.

Funkcję Prezesa Zarządu Oddziału w poszczególnych latach sprawowali:

1948-1950 – Wacław Wysocki
1950-1951 – Oktawian Wierzbicki
1951-1953 – Michał Kicman
1953-1954 – Tadeusz Krawicz
1954-1955 – Zygmunt Chochowski
1955-1956 – Paweł Żyromski
1956-1957 – Michał Kicman
1957-1959 – Eugeniusz Przewuśki
1959-1961 – Mikołaj Klimiuk
1961-1963 – Ryszard Krasnodębski
1963-1967 – Franciszek Niedzielko
1967-1969 – Włodzimierz Iwanow
1969-1972 – Czesław Podkowicz
1972-1973 – Mieczysław Sobótko
1973-1978 – Antoni Bukowski
1978-1981 – Antoni Lewicki
1981-1984 – Jan Protasiewicz
1984-1994 – Zbigniew Łopianecki
1994-2006 – Jerzy Mietliński
od 2006 – Jerzy Doroszkiewicz
 

Oddział SITK w Białymstoku

 • założony w 1948 r.
 • samodzielny od 1991 r.

Władze oddziału

Zarząd Oddziału 1987-19901990-1994od 1994
PrezesZbigniew ŁopianeckiZbigniew ŁopianeckiJerzy Mietliński
Komisja Rewizyjna Oddziału 1987-19901990-1994od 1994
PrzewodniczącyZdzisław KozikowskiHalina PałczyńskaCzesław Kondzior
SekretarzHalina PołczyńskaCzesław KondziorAnatol Puczkielewicz
CzłonkowieJerzy BorejszoAnatol PuczkielewiczMarian Woronowicz
Sąd Koleżeński Oddziału1987-19901990-1994od 1994
PrzewodniczącyJan SienkiewiczHenryk DaniszewskiHenryk Baniszewski
SekretarzCzesława BiałowarczukWładysław PodolskiWacław Olszański
CzłonkowieEugeniusz KisielewskiJan SienkiewiczWładysław Podolski

Kadencja 1987-1990

Działalność Oddziału w województwach białostockim i suwalskim w 52 kołach zakładowych w branżach: drogowej, kolejowej, komunikacji miejskiej i samochodowej w latach 1987-1990 ukierunkowano na realizacje uchwał XXIV Z. Zjazdu Delegatów oraz XXIV Walnego Zgromadzenia Kół przez włączenie się w rozwiązywanie problemów transportu.

W celu dalszego rozwoju organizacji i pozyskania młodej kadry, powołano dwa kola uczelniane, na rzecz zapewnienia kadr komunikacji zaproponowano innowacje w rekrutacji i dydaktyce studentów Politechniki Białostockiej, Wydział Dróg i Ulic, i w szkołach zawodowych o kierunku drogowym i kolejowym. Powstały zalążki ruchu młodzieżowego, powołano oddziałową komisję młodej kadry technicznej.

Zwiększono dopływ składek od członków wspierających, co polepszyło sytuację finansową Oddziału i kół, umożliwiło zorganizowanie trzech wycieczek zagranicznych, z których skorzystało 69 członków oraz 28 krajowych, w których udział wzięło 412 osób. Zwiększono zapomogi pośmiertne i wypłaty potrzebującym z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.


W 1988 roku zorganizowano konferencję z okazji 40 rocznicy powstania Oddziału SITK w Białymstoku. Współdziałano w organizacji „Białostockich Dni Techniki”, wygłoszono 3 referaty na temat walki z hałasem, bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska.

Najaktywniejszymi kołami we współzawodnictwie i współdziałaniu są koła przy Wytwórni Podkładów „Kolbet” w Suwałkach, Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Białymstoku, I Oddziale PKS, Oddziale Zmechanizowanych Robót Drogowych PKP, Oddziale Drogowym PKP, Oddziale Budynków PKP, Rejonach Dróg Publicznych w Białymstoku, Siemiatyczach i Augustowie.

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych z roku na rok zwiększa usługi w zakresie projektowania dróg, mostów, bocznic kolejowych, ocen i opinii technicznych pojazdów samochodowych. Członkowie SITK opracowali 128 wniosków racjonalizatorskich, które w 100% zostały wykorzystane przez zakłady pracy.

Federacja NOT wyróżniła Czesława Podkowicza medalem im. B. Rumińskiego, Zarząd Główny SITK przyznał Henrykowi Baniszewskiemu medal A. i Z. Wasiulyńskich. XXV Zjazd Delegatów nadał członkostwo honorowe Czesławowi Podkowiczowi, aktywiście i członkowi Zarządu Oddziału.

Kadencja 1990-1994

W 1991 roku Oddział usamodzielnił się, a w konsekwencji znacznie rozwinął działalność gospodarcza i szkoleniową. Przeorganizowano sekcje, koła, powołano kluby członkowskie. Zmieniły się też zasady współpracy z organami samorządowymi, przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami. Uaktualniono listę członków, co potwierdziło zmniejszenie liczby członków z 1300 do 540 i kół zakładowych z 52 do 31.

W wycieczkach zagranicznych wzięło udział 89 członków, a w 15 krajowych, m.in. na budowę mostu przez Wisłę w Zakroczymiu, do wytwórni mas bitumicznych w DODP Kraków, na budowę stopnia wodnego na Wiśle, na autostradę Katowice-Kraków, uczestniczyło łącznie 548 członków.

Ze względu na zmniejszenie zapotrzebowania na prace projektowe ośrodek rzeczoznawstwa podjął m.in. szkolenie diagnostów samochodowych, prowadzi pośrednictwo ubezpieczeniowe „Warta”, co umożliwia zwiększenie zakresu usług i obrotów.

Lata 1994-1995

XXVI Walne Zebranie Delegatów Kół Zakładowych odbyło się 28 kwietnia 1994 roku. Wieloletni prezes oddziału Z. Lopianecki zrezygnował z dalszego kandydowania i został wyróżniony godnością honorowego prezesa oddziału, a nowym prezesem wybrano Jerzego Mietlińskiego, który byt członkiem zarządu w poprzednich kadencjach.

Zarząd oddziału wspomagał Zarząd Główny w przygotowaniach do XXVI Zwyczajnego Zjazdu Delegatów w Supraślu, na Zjeździe Zbigniewowi Łopianeckiemu nadano godność członka honorowego, a Jerzemu Wawrukowi wręczono przyznany przez Zarząd Główny medal im. A. i Z. Wasiutyńskich.

Lepiej rozwija się w tym okresie działalność gospodarcza, wzrasta liczba projektów dróg i mostów. Zespół opracowuje węzeł komunikacyjny w Białymstoku, tak zwaną „Obwodnicę Kopernikowską”. Wzrasta liczba kursów diagnostów samochodowych, co wpływa pozytywnie na rozwój sieci usług motoryzacyjnych. Przedstawiciele oddziału pracują w komisji Urzędu Wojewódzkiego do nadawania uprawnień budowlanych. Oddział wspiera konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu komunikacji Politechniki Białostockiej, organizowany co roku przez Radę Wojewódzką Federacji SNT NOT.