Regulamin przyznawiania Srebrnej Odznaki Honorowej SITK RP

§ 2

1.  Srebrną Odznakę Honorową, stanowiącą zaszczytne wyróżnienie , przyznaje się członkom Stowarzyszenia w uznaniu ich zasług i wkładu pracy w działalność SITK RP.

2. Srebrną Odznakę Honorowa przyznaje się także osobom fizycznym, nie będącym członkami SITK RP, lecz współpracującymi ze Stowarzyszeniem i przyczyniającymi się w sposób wybitny do tworzenia  warunków sprzyjających realizacji jego zadań statutowych.                 

§ 3

1.  Uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie Srebrnej Odznaki Honorowej są:

   1)  Grupa członków SITK RP posiadająca Złote Odznaki Honorowe Stowarzyszenia,

   2)  Zarządy Kół Zakładowych

   3)  Członkowie Zarządu Oddziału

   4)  Według uznania Zarządu Oddziału – również inne podmioty.

2. Srebrną Odznakę Honorową przyznaje Zarząd Oddziału , korzystając z opinii  Oddziałowej Komisji Wyróżnień.

§ 4

1. Srebrna Odznaka Honorowa może być przyznawana członkowi zwyczajnemu, który przynajmniej przez 5 lat jest członkiem SITK RP i wyróżnia się aktywną działalnością stowarzyszeniową. 

2. Okres członkostwa – w wyjątkowych przypadkach może być krótszy, jeżeli jest uzasadniony wybitnymi osiągnięciami w pracy stowarzyszeniowej.

§ 5

1. W ocenie zasług kandydatów do Srebrnej Odznaki Honorowej będą brane pod uwagę:

   1)  Okres przynależności do Stowarzyszenia oraz pełnione w nim funkcje,

   2)  Osiągnięcia i wyniki w pracy Stowarzyszenia.

§ 6

1. Wnioski o przyznanie Srebrnej Odznaki Honorowej powinny być zgłaszane do biura Oddziału SITK RP w Białymstoku.

2. Wnioski opiniuje Oddziałowa Komisja Wyróżnień.

§ 7

1.  Wnioski o przyznanie Srebrnej Odznaki Honorowej powinny być rozpatrzone przez Oddziałową Komisję Wyróżnień w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku w biurze Oddziału.

2.  Wręczanie Srebrnych Odznak Honorowych powinno mieć charakter uroczysty.

3.  Legitymację przyznanej odznaki podpisuje Prezes Oddziału.

4.  Srebrne Odznaki Honorowe wręcza członek  Zarządu Oddziału.

§ 8

1.  Rejestr członków i osób fizycznych , którym przyznano Srebrną Odznakę Honorową, prowadzi Biuro Oddziału.

2. Oddział SITK RP każdego roku przesyła do Biura Zarządu Krajowego SITK RP informację o przyznanych odznakach, celem zamieszczenia w centralnym rejestrze.

§ 9

1.  Zarząd Oddziału może pozbawić Srebrnej Odznaki Honorowej na wniosek sądu koleżeńskiego , gdy:

  1)  Przyznanie odznaki oparte było na nieprawdziwych danych,

  2)  Postawa społeczna lub poziom etyki zawodowej wyróżnionego  stał się niewłaściwy.

2. Fakt pozbawienia srebrnej odznaki honorowej  odnotowuje się w rejestrze odznak.

§ 10

1.  W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży legitymacji Srebrnej Odznaki Honorowej,  Zarząd Oddziału – na wniosek odznaczonego wydaje jej duplikat.

2.  Wydanie duplikatu legitymacji honorowej odnotowuje się w rejestrze odznak.

§ 11

W sprawach dotyczących przyznawania Srebrnej Odznaki Honorowej nie  uregulowanych niniejszym regulaminem  rozstrzyga Zarząd Oddziału.

 

Niniejszy regulamin zatwierdził Zarządu Oddziału SITK RP w Białymstoku w dniu 08.05.2007 r.

Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia.          

 

 

Sekretarz  Oddziału                                                                            Prezes Oddziału

inż. Jerzy Garboliński                                                                         mgr inż. Jerzy Doroszkiewicz

Dodaj komentarz