Spotkanie techniczne- przebudowa mostu w ciągu dk8 w m. Popiołówka [20.06.2023]

W dniu 20.06.2023r Koło SITK przy GDDKiA O/B-stok zorganizowało spotkanie techniczne na budowie mostu w ciągu dk.8 km674+264,60; (początek mostu). Obiekt zaprojektowano jako jednoprzęsłowy z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Każdy segment mostu opiera się na żelbetowych monolitycznych fundamentach. Górne prefabrykowane segmenty są ze sobą połączone poprzez zamki wylewane na mokro. Na całości prefabrykatów wykonana jest płyta zespalająca o zmiennej grubości.

Inwestor: GDDKiA O/B-stok, Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o., Projektant: OPTEM sp. z o.o., ul. Grota–Roweckiego 12, Gdańsk

Dane ogólne mostu:

-Klasa obciążenia I (wraz z klasą MLC) wg Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 roku

-Most jednoprzęsłowy

– Światło mostu                                                                                             – 10,56 m;

-Długość płyty                                                                                                – 12,20 m;

-Szerokość całkowita                                                                                      – 15,38 m;

– Szerokość jezdni                                                                                           – 2 x 3,50 + 2 x 0,50 = 8,00 m;

-Spadek na jezdni dwustronny                                                                – 2,0 %;   

-Prefabrykat gzymsu                                                            – polimer z betonu

-Nawierzchnia na kapach chodnikowych                            – żywica epoksydowa gr. 5mm,      

-Warstwa ścieralna dojazdy i most                                      – SMA 11 PMB 45/80-55 gr. 4cm dla KR6,

-Warstwa wiążąca płyta + wiążąca na dojazdach               – beton asfaltowy AC16W35/50 dla KR6 gr. 8cm

-Podbudowa z betonu asfaltowego                                     – AC16P

-Podbudowa zasadnicza                                                        – mieszanka kruszywa niezwiązanego C50/30  gr. 22cm dla KR6,

-Podbudowa pomocnicza                                                      – mieszanka związanej cement

-Bariery mostowe,                                                                   – B, H2, W3; odcinki przejściowe H1,

-Balustrady H=1,1 i H=1,2m                                                    – Stalowe szczeblinkowe

Posadowienie wykonano jako pośrednie na prefabrykowanych palach wbijanych. O parametrach obiektu i technologii realizacji wyczerpująco opowiedział uczestnikom Kierownik robót Mostowych reprezentujący Wykonawcę, omawiając dokumentację techniczną i realizowany obiekt. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się niemalże ze wszystkimi meandrami prowadzonej inwestycji,- pytania i rozmowy techniczne ciągnęły się długo. Była to bardzo pouczająca wizyta techniczna poszerzająca posiadaną wiedzę.

Organizator:  Krzysztof Gleba-Zawadzki