XXXI Walne Zebranie Delegatów Kół Zakładowych SITK RP o/Białystok

Na spotkaniu o charakterze sprawozdawczo-wyborczym, któremu przewodniczył kol. Jan Borowski wspólnie z kol. Marią Gawryluk i kol. Markiem Motylewiczem, dokonano podsumowania i oceny pracy ustępującego Zarządu Oddziału za lata 2010-2014, wręczono odznaczenia oraz przeprowadzono wybory nowych Władz Oddziału.

Wśród odznaczonych znaleźli się prof. PB dr hab inż. Władysław Gardziejczyk, który w uznaniu za ponad 35-letnią pracę naukową i dydaktyczną na rzecz drogownictwa został odznaczony Złotą z Diamentem Odznaką Honorową SITK RP – najwyższym odznaczeniem SITK RP. Złotą Odznaką Honorową SITK RP otrzymali: kol. Jolanta Nowicka z PZD w Białymstoku oraz kol. Hanna Sołowianiuk-Kardasz z PZDW w Białymstoku. Srebrną Odznakę Honorową otrzymał kol. Bogdan Arciszewski. Serdecznie gratulujemy!!!

Protokolantkami obrad były kol. Ewa Aleksiejuk i kol. Anna Sokołowska. Powołano komisje mandatową, wyborczą, wnioskową oraz skrutacyjną celem przeprowadzenia wyborów nowych Władz Oddziału. Składy komisji:

Komisja Mandatowa:

 • kol. Elżbieta Jasińska
 • kol. Marian Domanowski
 • kol. Wojciech Grzybowski

Komisja Wyborcza:

 • kol. Marzenna Dubowska
 • kol. Jan Dawidziuk
 • kol. Adam Jakubowski

Komisja Wniosków i Uchwał:

 • kol. Hanna Kołodziej
 • kol. Józef Krętowski
 • kol. Lidia Kasprzak

Komisja Skrutacyjna:

 • kol. Agnieszka Makarewicz
 • kol. Mieczysław Karniewicz
 • kol. Andrzej Plewa
 • kol. Krystna Doroszkiewicz

Zostały złożone sprawozdania z działalności w minionej kadencji:

 • Zarządu Oddziału – złożył Prezes Krzysztof Barbachowski
 • Komisji Rewizyjnej – złożył w imieniu Przewodniczącego Eugeniusza Prokopa, kol. Jan Dawidziuk a następnie złożył wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 • Sądu Koleżeńskiego – złożyła w imieniu Przewodniczącego Jerzego Wawruka, kol. Marta Wasilewska

W przeprowadzonych głosowaniach został wybrany nowy Zarząd Oddziału na kadencję 2014-2018. Prezesem został wybrany kol. Krzysztof Barbachowski, natomiast na członków Zarządu wybrano:

 • kol. Bogdana Arciszewskiego
 • kol. Jana Borowskiego
 • kol. Krzysztofa Gleba-Zawadzkiego
 • kol. Wojciecha Grzybowskiego
 • kol. Marka Gwiazdowskiego
 • kol. Lidię Kasprzak
 • kol. Hannę Kołodziej
 • kol. Marka Motylewicza

Zastępcami członków zostali: kol. Jerzy Komar i kol. Krzysztof Neczyperowicz.

Dokonano również wybrou osób zasiadających w Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim na kadencję 2014-2018 oraz Delegatów na XXXI Walny Zjazd Delegatów SITK RP:

Komisja Rewizyjna:

 • kol. Jan Dawidziuk
 • kol. Marzenna Dubowska
 • kol. Maria Gawryluk
 • kol. Ewa Aleksiejuk – Zastępca Członka
 • kol. Ewa Wyszkowska – Zastępca Członka

Sąd Koleżeński:

 • kol. Marta Wasilewska
 • kol. Elżbieta Jasińska
 • kol. Krzysztof Panek
 • kol. Agnieszka Makarewicz – Zastępca Członka
 • kol. Dariusz Wojtan – Zastępca Członka

Delegaci na XXXI Walny Zjazd Delegatów SITK RP:

 • kol. Borowski Jan
 • kol. Motylewicz Marek
 • kol. Gawryluk Maria – Zastępca Delegata

Ponad czterogodzinne obrady należy uznać za owocne i nie pozostaje nic więcej tylko pogratulować i życzyć dla nowego Zarządu Oddziału samych sukcesów w pracy na najbliższe cztery lata kadencji.

W dniu 13.03.2014r. odbyło się pierwsze zebranie nowo-wybranego Zarządu Oddziału, na którym Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie: władze Oddziału SITK RP w Białymstoku w kadencji 2014-2018.

Dodaj komentarz