bialowieza 2007 img 5522

I Seminarium Techniczne 16-18.01.2007 r. Białowieża

W seminarium uczestniczyło ponad 120 osób – w większości z województwa podlaskiego. Byli to przedstawiciele administracji: dróg krajowych i autostrad – z dyrektorem Oddziału GDDKiA w Białymstoku Tadeuszem Topczewskim, dróg wojewódzkich – z dyrektorem PZDW Andrzejem Wolfartem oraz zarządów dróg powiatowych. Obecni byli także przedstawiciele: przedsiębiorstw działających w drogownictwie, producentów kruszyw oraz środowiska nauki i techniki.

Gośćmi na seminarium byli: Podsekretarz Stanu ds. Europejskich w Ministerstwie Transportu Barbara Kondrat oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Zbigniew Kotlarek.

Otwarcia seminarium dokonał przewodniczący komitetu organizacyjnego Jerzy Doroszkiewicz, który po powitaniu uczestników wprowadził w tematykę seminarium. W swoim wystąpieniu m.in. zwrócił uwagę, że seminarium jest dobrą okazją do wymiany poglądów na różne problemy związane z uwarunkowaniami prawnymi dotyczącymi realizacji inwestycji drogowych, w tym problemami związanymi z Naturą 2000 w kontekście dyrektywy środowiskowej i ptasiej. Zagadnienie to jest szczególne ważne na obszarach przyrodniczo cennych w województwie podlaskim. Następnie głos zabrał prezes SITK RP prof. dr hab. inż Antoni Szydło. Kolejnym mówcą był prorektor ds. promocji i współpracy Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski.

Obrady seminarium były prowadzone w trzech sesjach.

Pierwszy dzień obrad

Sesja I

prowadzący: prof. dr hab. inż. Jerzy Piłat, prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski

Podczas sesji wygłoszono następujące referaty :

  • Wymagania prawne dla wyrobów wprowadzanych do obrotu i stosowanych przy wykonywaniu robót budowlanych, Marian Dobkowski, Podlaski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
  • Wdrażanie norm europejskich w budownictwie drogowym i mostowym, Konrad Jabłoński, Akademia Inżynierska w Polsce,
  • Nowe krajowe wymagania dotyczące kruszyw przeznaczonych do mieszanek mineralno-asfaltowych, Hanna K. Walęcka, Strabag Warszawa i Konrad Jabłonski, Akademia Inżynierska w Polsce,
  • Zakładowa kontrola produkcji kruszyw w Lafarge Kruszywa, Marek Krajewski, Lafarge Kruszywa
  • Zakładowa kontrola produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, Ewa Wilk i Paweł Hering, Instytut Badań Technicznych TPA,

Sesja II

prowadzący: Konrad Jabłoński, Tadeusz Topczewski

Podczas sesji wygłoszono następujące referaty:

  • Polskie doświadczenia w zakresie nawierzchni betonowych, prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska,
  • Nowe rozwiązania materiałowo-technologiczne nawierzchni asfaltowych, prof. dr hab. inż. Jerzy Piłat, Politechnika Warszawska i prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, Politechnika Białostocka,
  • Planowane inwestycje na drogach krajowych w województwie podlaskim, Tadeusz Topczewski, GDDKiA Oddział w Białymstoku.

Podczas sesji prorektor Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Radziszewski, w imiemiu Środowiskowego Kolegium Rektorów szkół wyższych w Białymstoku, przekazał Ministrowi Transportu „Stanowisko Rektorów szkół wyższych w Białymstoku w sprawie rozwoju infrastruktury drogowej”, w którym wyrazili swoje wsparcie dla działań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie projektowania i budowy dróg w województwie podlaskim.

W swoim wystąpieniu, Podsekretarz Stanu Barbara Kondrat poinformowała o programie inwestycji transportowych, które będą realizowane w naszym kraju do 2013 roku. Pani minister podkreśliła, że wykorzystanie środków finansowych przyznanych w ramach funduszy Unii Europejskiej jest wielką szansą na rozwój infrastruktury transportowej w Polsce, zwłaszcza na „ścianie wschodniej” kraju. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Zbigniew Kotlarek przedstawił program budowy autostrad i dróg ekspresowych w latach 2007-2013, poinformował również o podjętych działaniach usprawniających funkcjonowanie GDDKiA.

Na zakończenie sesji odbyło się podsumowanie obrad pierwszego dnia seminarium. Prowadzona dyskusja pozwoliła na wymianę poglądów związanych z zagadnieniami przedstawianymi w referatach.

Po zamknięciu dyskusji w wystąpieniu promocyjnym zaprezentowała się firma Parsons Brinckerhoff Ltd. prowadząca, od przeszło stu lat, działalność inżyniersko-konsultingową na całym świecie. Działalność firmy przedstawił dyrektor ds. rozwoju na centralną Europę i Afrykę Ian Chorlton. Prezentacji osiągnięć firmy w Polsce oraz tłumaczenia wystąpienia Iana Chorltona na język polski dokonał dyrektor oddziału tej firmy w naszym kraju Jarosław Putresza.

Drugi dzień obrad

Sesja III

prowadzący: prof. dr hab. inż. Andrzej Marek Brandt, Jerzy Doroszkiewicz

Podczas sesji wygłoszono następujące referaty:

  • Metody łagodzenia konfliktów pomiędzy rozwojem infrastruktury transportowej a ochroną przyrody, prof. dr hab. Włodzimierz Jędrzejewski, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża,
  • Problematyka kompensat w kontekście inwestycji drogowych na obszarach przyrodniczo cennych w północno-wschodniej Polsce, Włodzimierz Kwiatkowski, Politechnika Białostocka i Roman Kalski, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Białystok

Dyskusja podsumowująca seminarium pozwoliła na sformułowanie wniosków, które zostały przekazane do Zarządu Krajowego SITK RP.

Po zakończeniu obrad uczestnicy zwiedzili Muzeum Przyrodniczo – Leśne Białowieskiego Parku Narodowego, miło spędzili czas na uroczystej kolacji, podczas której wystąpił kabaret „Widelec” z Białegostoku ze specjalnie przygotowanym programem o tematyce drogowej oraz na zorganizowanym w puszczy ognisku. W zgodnej opinii uczestników seminarium było udanym wydarzeniem, którzy wyrazili wolę, by w roku następnym również odbyło się takie seminarium.

Autor: mgr inż. Adam Glinicki

 

Dodaj komentarz