IV Seminatium techniczne „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjengo” – w skrócie

W seminarium uczestniczyło 126 osób, w większości z województwa podlaskiego. Niemniej jednak, można uznać że spotkania cieszą się dużym uznaniem i coraz większą popularnością, czego efektem było uczestnictwo przedstawicieli z województwa  mazowieckiego, zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego oraz warmii i mazur. Byli to wysokiego szczebla przedstawiciele administracji oraz przedstawiciele przedsiębiorstw działających w drogownictwie.

W gronie gości i uczestników znaleźli się również sponsorzy, dzięki którym  możliwe było urozmaicenie i uatrakcyjnienie uczestnikom pobyt w regonie Podlasia. Wyróżnić należy i podziękować głównemu sponsorowi – firmie „GIERA Znaki drogowe”.

Czwarte spotkanie związane z problematyką budownictwa zostało rozszerzone o równie interesujące tematy z dziedziny komunikacji tj. kolejowej i lotniczej. Stąd też tytuł konferencji uległ małej modyfikacji,  a mianowicie „drogownictwo” zostało zastąpione o szeroko pojętą „komunikację”  i tak spotkanie zorganizowano pn. „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”

Region Podlasia w planach na najbliższe lata, szeroko obejmuje budowę i rozbudowę infrastruktury drogowej, ale również lotniczej i kolejowej.  Stowarzyszenie pozwoliło sobie uznać ten fakt  jako bardzo istotny dla „osób z branży” i warty bliższego poznania i przedyskutowania. Poczynione starania związane z zaproszeniem wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-technicznej związanej bezpośrednio z w/w tematyką, umożliwiły uczestnikom seminarium na zapoznanie się m.in. z wariantami Rail Baltica, budową lotniska regionalnego na przykładzie miasta Łodzi, budową II Linii metra w Warszawie itd. Oczywiście nie zabrakło również tematów dotyczących ściśle budownictwa drogowego.

Program tematyczny seminarium przedstawiał się w sposób następujący:

 1. Otwarcie Seminarium – prezes Oddziału SITK RP w Białymstoku  mgr inż. Jerzy Doroszkiewicz
 2. Wystąpienie prezesa SITK RP  prof. dr hab. inż. Antoniego Szydło
 3. Wystąpienia zaproszonych Gości 
 4. Wystąpienie dyrektora Oddziału GDDKiA w Białymstoku mgr inż. Jerzego Doroszkiewicza – Planowane inwestycje na drogach krajowych w województwie podlaskim w roku 2010 i latach następnych  

Sesja  I

 1. Rola lotnisk regionalnych w życiu lokalnych społeczności – dr inż. Leszek Krawczyk, Łódzki Port Lotniczy
 2. Warianty przebiegu Rail Baltica na terenie woj. podlaskiego w aspekcie uwarunkowań Środowiskowych i społecznych – prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch, Politechnika Warszawska 
 3. Budowa drugiej linii metra w Warszawie – dr inż. Radosław  Żołnierzak, METRO Warszawskie Sp. z o.o.
 4. dyskusja – 10 min   

Sesja II

 1. Nowe technologie w budownictwie nawierzchni betonowych – prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska 
 2. Zasady projektowania dróg o przekroju 2+1 – prof. dr hab. inż. Tadeusz Sandecki , Politechnika Warszawska
 3. Rozwój metod badawczych lepiszczy i mieszanek mineralno-asfaltowych – prof. dr hab. inż Piotr Radziszewski, Politechnika Warszawska    
 4. dyskusja – 15 min

Sesja  III 

 1. Prezentacja promocyjna firmy GIERA  
 2. Normalizacja w mostownictwie – eurokody – prof. dr hab. inż. Marek Łagoda, IBDiM, Politechnika Lubelska
 3. Przepusty i przejścia dla zwierząt – tendencje materiałowe i techniczne. Projektowanie, budowa, utrzymanie. – prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski, Uniwersytet Zielonogórski
 4. dyskusja – 15 min

 Sesja  IV 

 • Hałas w otoczeniu robót drogowych – prof. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, Politechnika Białostocka
 • Wymagania techniczne WT-2 i WT-3 w praktyce – mgr inż. Konrad Jabłoński  
 • Ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni asfaltowych – dr inż. Wiesław Dąbrowski, OAT Sp. z o.o., Ożarów Mazowiecki         
 • dyskusja – 15 min

Sesja V 

 1. Dlaczego powinniśmy tratować ochronę bioróżnorodności poważnie? – dr  Przemysław  Chylarecki   Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 2. Rola decyzji środowiskowych w procesie budowy dróg krajowych i ekspresowych w woj. podlaskim – mgr inż. Beata Bezubik, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku  
 3. dyskusja      

Zamknięcie  Seminarium – mgr inż. Jerzy Doroszkiewicz 

Spotkaniu tradycyjnie już towarzyszą imprezy, których regionalny klimat i miejsce wyśmienicie integrują uczestników. Spektakl „Zapiski oficera Armii Czerwonej” oraz występ zespołu „Kasa Chorych” wieńczyły pierwszy wieczór spotkania.

Drugi wieczór,  to nocna zimowa sceneria na kuligu i wspólne biesiadowanie przy ognisku, gdzie nie zabrakło regionalnej kuchni z pieczonym dzikiem.  

Podsumowując trzydniowe spotkanie w Białowieży nie pozostaje organizatorowi nic więcej jak tylko w uznać w zgodnej opinii uczestników, zę seminarium było kolejnym udanym wydarzeniem.  Głośno wyrażana była wola, by w roku następnym również odbyło się takie seminarium.

 

Dodaj komentarz