Szkolenie: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W INWESTYCJACH DROGOWYCH

1. Nowe podejście do zamówień publicznych w zakresie projektowania i nadzoru inwestorskiego:

a. Dialog techniczny;

b. Tryb udzielania zamówienia;

c. Kryteria oceny ofert.

2. Problem nadzoru autorskiego.

3. Rażąco niska cena:

a. Zasady ustalania rażąco niskiej ceny;

b. Procedura wyjaśniania;

c. Ciężar dowodu.

4. Wzrost kosztów inwestycji:

a. Aneksy, roboty dodatkowe, zamówienia uzupełniające;

b. FIDIC a ustawa Pzp;

c. Kwalifikowalność wydatków w świetle ostatnich wytycznych MRR.

 

Szkolenie przeprowadzi wykładowca z Forum Edukacyjnego Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. w Warszawie, którego wykładowcy dysponują największą wiedzą i doświadczeniem z dziedziny zamówień publicznych, funduszy europejskich. Planowany czas trwania szkolenia: godz. 1000- 1530 ( 3 sesje tematyczne po 1,5 godz. ) Szkolenie zostanie przeprowadzone w sali szkoleniowej budynku NOT w Białymstoku przy ul. M.C. Skłodowskiej 2 sala nr 203.

2. Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi: 420,0 PLN + 23 % VAT = 516,60 PLN ( brutto ). W ramach powyższej kwoty oferujemy: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia przez wysokiej klasy specjalistę, autorskie materiały szkoleniowe zawierające prawne i praktyczne aspekty omawianych tematów szkolenia z dołączonym tekstem ustawy Prawo zamówień publicznych w wersji komparatystycznej z aktami wykonawczymi. Planowana jest również przerwa kawowa i posiłek.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonej Karty Zgłoszeniowej i przesłanie najpóźniej w terminie do dnia 4 listopada 2011 r. faksem na nr 85 744 30 88 lub pocztą na adres Oddziału SITK w Białymstoku.

Serdecznie zapraszamy

-Organizatorzy-

 

Karta zgłoszeniowa – format PDF

Karta zgłoszeniowa – format DOC

Dodaj komentarz